logo BlokzijlKlassiek

Blokzijl Klassiek

Concerten op zondag in Blokzijl

background img

 

 

 

Volgende concert:

 

 

Hannes Minnaar en Isabelle van Keulen

vrijdag  6 juli 2018 om 20:00 uur

 

 

Stichting

 

De Stichting Blokzijl Klassiek erkende ANBI instelling

Op grond van de inhoud van de statuten en de invulling van de doelstelling is de Stichting Blokzijl Klassiek een “culturele instelling”.  De gegevens van de Stichting Blokzijl Klassiek zijn: KVK 5062982, RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 807570412. 

 

Doelstelling

De Stichting Blokzijl Klassiek is op 23 december 1998 bij notariële akte opgericht en heeft kort en bondig als doelstelling het organiseren van concerten te Blokzijl. De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Blokzijl Klassiek is een zogenaamde “culturele instelling”. Sinds haar oprichting heeft Blokzijl Klassiek jaarlijks tenminste vier concerten georganiseerd. Bij ontbinding van de Stichting wordt een batig saldo besteed ten behoeve van een ANBI stichting met een gelijksoortige doelstelling.

 

Beleidsplan van de Stichting Blokzijl Klassiek

De Stichting Blokzijl Klassiek is opgericht bij notariële acte op 23 december 1998. In onderstaand beleidsplan legt de Stichting het actuele beleid vast. Dit Beleidsplan is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 30 oktober 2016.

 

Uitgangspunten van de Stichting

Blokzijl Klassiek heeft als statutaire doelstelling (artikel 2) het organiseren van concerten te Blokzijl, alsmede andere culturele activiteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Met deze doelstelling beoogt Blokzijl Klassiek de leefbaarheid van het platteland in de Kop van Overijssel te vergroten door een aanbod van hoogwaardige klassieke muziek binnen bereik van de bewoners te brengen.

De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Eventuele batige saldi uit de activiteiten zullen steeds ten goede komen aan de doelstelling.

Conform artikel 12 van de statuten zal een eventueel batig saldo bij liquidatie ten goede komen aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

 

Activiteiten

De Stichting organiseert sinds haar oprichting met regelmaat concerten, welke in beginsel plaats vinden in de Grote Kerk te Blokzijl, waarbij ook andere locaties in de Kop van Overijssel als alternatief in aanmerking komen.

Tot de activiteiten behoren het aantrekken van uitvoerende musici, het promoten van de concerten, verzorgen van publiciteit, het actueel en op niveau houden van een website, sponsorwerving, abonnementen- en kaartverkoop en de daadwerkelijke organisatie om de uitvoering van een concert. De Stichting besteedt de inkomsten conform de doelstelling aan die activiteiten die bijdragen aan de realisatie van die doelstelling.

De inkomsten van de Stichting bestaan uit: sponsoring door ondernemingen, subsidies, verkoop van kaarten en abonnementen, bijdragen door “vrienden”. Een verkorte staat van de baten en lasten van de Stichting is op de website opgenomen.

 

Vermogen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting bestaat uitsluitend uit financiële activa in de vorm van een bankrekening en spaarrekening. De Stichting heeft geen andere activa. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en om aangegane verplichtingen te kunnen voldoen.

In artikel 6 en artikel 7 van de statuten van de Stichting zijn taken en bevoegdheden alsmede de vertegenwoordiging van de Stichting door het Bestuur opgenomen. De vertegenwoordigings bevoegdheid  komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Geen enkele persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting en geen persoon kan beschikken over het vermogen als ware het eigen vermogen. Jaarlijks laat de Stichting door een extern accountantskantoor een staat van baten en lasten (jaarrekening) opmaken die een getrouw beeld geeft van de financiële situatie.

 

Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur ontvangen conform artikel 3.5 geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

 

Overige informatie

De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekening van de Stichting wordt samengesteld door Tamek Accountants en Belastingadviseurs te Blokzijl. De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door publicatie van haar gegevens op de website www.blokzijlklassiek.nl

Het beleidsplan is goedgekeurd in de Bestuursvergadering d.d. 30 oktober 2016

 

Administratie

De Stichting Blokzijl Klassiek organiseert jaarlijks concerten met klassieke muziek. Naast de opbrengsten uit de verkoop van abonnementen en losse kaarten worden sponsoren geworven en wordt de Gemeente Steenwijkerland en andere culturele instellingen gevraagd om subsidie. De administratie van inkomsten en uitgaven wordt uitgevoerd door de penningmeester van de Stichting, de door hem opgestelde jaarrekening wordt elk jaar gecontroleerd door de accountant. Een verkorte weergave wordt vermeld op deze site. Geen enkele rechtspersoon heeft zeggingskracht binnen de Stichting of kan beschikken over het vermogen.

 

Financiële gegevens

Jaarrekening van de Stichting Blokzijl Klassiek

Onderstaand volgt een verkorte jaarrekening van het boekjaar 2015/16 (in vergelijking met voorgaand boekjaar). Het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Deze jaarrekening is opgesteld door Tamek Accountants en Belastingadviseurs, bedragen in €.

               
     2014-2015     2015-2016       
               
Inkomsten              
Abonnementen en kaartverk    €         17.314    €         17.900      
               
Sponsoring en subsidie    €            5.295    €            8.035      
     --------------     --------------       
Totaal inkomsten    €         22.609    €         25.935      
               
Uitgaven en kosten              
               
Kosten musici en BUMA    €         12.184    €         19.108      
               
Overige kosten    €            4.610    €            4.339      
     --------------     --------------       
Totaal kosten    €         16.794    €         23.447      
               
Resultaat boekjaar    €            5.815    €            2.488      
               
Toelichting:              
               
1. De Stichting Blokzijl Klassiek heeft een gebroken boekjaar van 1 september t/m 31 augustus
2. De Stichting heeft geen personeel in dienst          
3. De Bestuurders van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

 

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften voor inrichting van een jaarrekening. Conform de statuten genieten bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

 

Home